Regulamin sklepu internetowego CYBERBIKE.pl

I. SŁOWNIK POJĘĆ

 • Sprzedawca, Sprzedający, Administrator danych – GOODBAX.COM s.c. z siedzibą w Wrócikowo 6, 11-010 Barczewo,  NIP: 7393910055, nr tel.: 793019586, adres e-mail: goodbax@goodbax.com
 • Sklep, Sklep Internetowy – serwis internetowy należący do Sprzedawcy, dostępny pod domeną cyberbike.pl, za pośrednictwem którego Kupujący może składać Zamówienia.
 • Kupujący, Klient – każdy podmiot składający zamówienie w Sklepie (Konsument lub osoba nieposiadająca statusu Konsumenta).
 • Konsument – Kupujący będący osobą fizyczną, dokonujący czynności prawnej (umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu), niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową (art. 22(1) Kodeksu Cywilnego).
 • Regulamin – niniejszy Regulamin.
 • Towar – rzecz ruchoma, dostępna w sprzedaży w Sklepie.
 • Zamówienie – oświadczenie woli Kupującego, zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy sprzedaży Towarów na odległość za pośrednictwem Sklepu, określające co najmniej rodzaj i liczbę Towarów.
 • Niniejszy Regulamin określa:
  • procedurę składania Zamówień i zawierania umów sprzedaży,
  • zmianę i czas realizacji Zamówienia,
  • prawo odstąpienia od umowy sprzedaży,
  • sposoby zapłaty, ceny,
  • warunki dostawy Towarów,
  • pozostałe prawa i obowiązki stron umowy sprzedaży,
  • procedurę składania reklamacji,
  • zasady ochrony danych osobowych,
  • zasady rejestracji w Sklepie,
  • warunki techniczne,
  • postanowienia końcowe.
 • Biuro Obsługi Klienta – infrastruktura Sprzedawcy służąca do masowego kontaktu z klientami przy użyciu wielu środków komunikacji.

II. PROCEDURA SKŁADANIA ZAMÓWIEŃ I ZAWIERANIA UMÓW SPRZEDAŻY

 • Umieszczenie na witrynie Sklepu Internetowego określonego Towaru wraz z oznaczeniem jego ceny nie stanowi oferty jego sprzedaży, a jedynie zaproszenie dla Kupujących do składania ofert.
 • Zamówienie zostaje złożone przez Kupującego w formie elektronicznej i stanowi ofertę zawarcia umowy sprzedaży Towaru umieszczonego na witrynie Sklepu Internetowego za określoną tam cenę. Do złożenia zamówienia konieczne jest kliknięcie przycisku oznaczonego „Kupuję i płacę”.
 • Klient niezwłocznie po złożeniu Zamówienia otrzymuje potwierdzenie przyjęcia zamówienia w potwierdzającej wiadomości e-mail (zgodnie z art. 66(1) §1 kodeksu cywilnego). Potwierdzenia przyjęcia Zamówienia nie stanowi jeszcze akceptacji Zamówienia przez Sprzedawcę.
 • Sprzedawca niezwłoczne, nie później niż w terminie 5 (pięciu) dni roboczych po otrzymaniu Zamówienia, dokonuje weryfikacji możliwości realizacji Zamówienia, w tym zwłaszcza dostępności Towaru – i powiadamia Kupującego czy akceptuje Zamówienie. W przypadku akceptacji Zamówienia - następuje zawarcie pomiędzy Sprzedawcą i Kupującym umowy sprzedaży Towaru, z zastrzeżeniem pkt. VII.
 • W przypadku, gdyby okazało się że termin wskazany w ust. 4 jest niewystarczający – Sprzedawca może zwrócić się do Kupującego o jego wydłużenie.
 • Czynności techniczne związane ze złożeniem zamówienia w tym wybór towaru, umieszczenie go w koszyku, wskazanie sposobu zapłaty, korygowanie błędów w zamówieniu, itp. zostały określone na stronie internetowej www.cyberbike.pl

III. ZMIANA I CZAS REALIZACJI ZAMÓWIENIA

 • Kupujący może wprowadzić zmiany w Zamówieniu do chwili nadania przez Sprzedawcę przesyłki z zamówionym Towarem. Dokonanie zmian jest możliwe poprzez kontakt telefoniczny z Działem Obsługi Klienta lub wysłanie emaila na adres goodbax@goodbax.com
 • Informacja o dostępności Towaru jest wyświetlana przy każdym Towarze.
 • Czas realizacji Zamówienia jest sumą czasu przekazania przez Sprzedawcę przesyłki dostawcy, a także czasu dostawy przesyłki przez dostawcę do Klienta. Czas ten określony jest przy opisie poszczególnych Towarów i w żadnym przypadku nie przekracza 30 dni od daty zawarcia umowy sprzedaży Towaru.
 • W przypadkach wyjątkowych, niemożliwych do przewidzenia w chwili zawierania umowy - termin realizacji Zamówienia określony zgodnie z ust. 3 powyżej może ulec wydłużeniu, do 30 dni, o czym Kupujący zostanie niezwłocznie poinformowany. W takim wypadku Kupujący może w szczególności anulować Zamówienie (odstąpić od zawartej umowy), na zasadach określonych w pkt. IV Regulaminu.
 • Zamówienie na Towary o różnym czasie realizacji wysyłane jest po skompletowaniu całości Towarów. Czas realizacji takiego zamówienia równy jest czasowi realizacji zamówienia odnoszącego się do Towaru dostępnego w najpóźniejszym terminie (zgodnie z wartością wyświetlaną przy opisie Towaru).

IV. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY, ZAMIANA TOWARU

 • Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U.2019.134 t.j.) Kupujący będący Konsumentem ma prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży bez podania przyczyn, w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia dostarczenia towaru. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed upływem terminu.
 • Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U.2019.134 t.j.) Klient będący Konsumentem ma prawo do odstąpienia od umowy świadczenia usług drogą elektroniczną bez podania przyczyn, w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia zawarcia tej umowy. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed upływem terminu.
 • Odstąpienie dokonywane jest przez złożenie oświadczenia o odstąpieniu od umowy, w szczególności
  • z wykorzystaniem formularza dostępnego w Sklepie,
  • wiadomością e-mail, na adres goodbax@goodbax.com,
  • w formie pisemnej, na adres GOODBAX.COM s.c. Wrócikowo 6, 11-010 Barczewo,
 • Oświadczenie o odstąpieniu winno w szczególności zawierać numer zamówienia, datę jego złożenia, datę odbioru towaru, wskazanie formy zwrotu uiszczonej zapłaty.
 • Sprzedający niezwłocznie przesyła Konsumentowi potwierdzenie odebrania oświadczenia woli o odstąpieniu od umowy sprzedaży, na wskazany przez Konsumenta adres e-mail.
 • Konsument ma prawo do odstąpienia od umowy bez ponoszenia kosztów, za wyjątkiem:
  • dodatkowych koszów poniesionych przez Konsumenta w związku z wyborem sposobu dostarczenia towaru innym niż najtańszy, zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego oraz
  • bezpośrednich kosztów zwrotu Towaru (kosztów wysyłki Towaru przez Klienta do Sprzedającego),
  • kosztów zwrotu rzeczy, jeżeli ze względu na swój charakter rzeczy te nie mogą zostać w zwykłym trybie odesłane pocztą.
 • Prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej na odległość, o którym mowa w ust. 1. nie przysługuje Konsumentowi w przypadkach określonych w art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U.2019.134 t.j.). Dotyczy to w szczególności umów:
  • o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
  • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
  • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
  • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  • w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
  • w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
 • W przypadku skorzystania przez Konsumenta z prawa odstąpienia od umowy, Konsument jest obowiązany zwrócić Towar Sprzedającemu niezwłocznie tj. nie później niż w terminie 14 (czternaście) dni na adres Sklepu. Konsument może także dokonać zwrotu Towaru przekazując go do odbioru osobie upoważnionej przez Sprzedawcę, przy zachowaniu w/w terminów. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.
 • Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru (koszty przesyłki) mając na uwadze, konieczność wyboru takiego sposobu zwrotu, by Towar dotarł do Sprzedającego w stanie niezniszczonym.
 • Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 • Sprzedający, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy w wysokości najniższego możliwego sposobu dostawy, który był dostępny dla produktu lub produktów zakupionych przez Klienta, z zastrzeżeniem pozostałych zapisów niniejszego paragrafu. Sprzedający dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument.
 • Jeżeli Sprzedający nie zaproponował, że sam odbierze rzecz od Konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 • Sprzedający nie przyjmuje przesyłek odsyłanych za pobraniem.
 • Niezależnie od powyższego, Konsument w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia dostarczenia Towaru może zwrócić się do Sprzedawcy o wymianę zakupionego Towaru na inny egzemplarz tego samego towaru lub inny towar dostępny w Sklepie, za dopłatą lub zwrotem różnicy wartości. W przypadku zamiany Towaru – pkt. IV ust. 3-10 stosuje się odpowiednio.

V. SPOSOBY ZAPŁATY, CENY

 • Kupujący może wybrać następujące formy płatności:
  • przy odbiorze:
   • pobranie
  • płatność z góry:
   • wpłata na konto firmowe: NEST BANK 29 2530 0008 2028 1029 6473 0001
 • Dostępność poszczególnych sposobów zapłaty, w tym zwłaszcza płatności „za pobraniem”, może być uzależnione od wybranego sposobu dostawy Towaru.
 • Szczegółowa informacja w kwestii dostępności poszczególnych sposobów zapłaty, a także powiązanych z nimi opłat, jest zawarta na stosownej podstronie Sklepu, a także wyświetlana przez Sklep w trakcie procedury składania Zamówienia (zob. § II powyżej).

VI. PROCEDURA SKŁADANIA REKLAMACJI

 • Sprzedający zobowiązany jest do dostarczenia towaru w stanie wolnym od wad. W razie stwierdzenia występowania wady rzeczy sprzedanej Sprzedający ponosi odpowiedzialność określoną w szczególności w przepisach art. 556 i 556(1)-556(3) Kodeksu cywilnego.
 • Reklamacja może być złożona w szczególności na piśmie lub z wykorzystaniem odpowiedniej funkcjonalności witryny Sklepu Internetowego.
 • Przed wysłaniem towaru Kupujący powinien skontaktować się z Biurem Obsługi Klienta, w celu ustalenia terminu wezwania kuriera po odbiór przesyłki.
 • Reklamowany towar odbierany jest od Klienta za pośrednictwem kuriera współpracującego ze Sprzedawcą i na koszt Sprzedawcy.
 • Sprzedawca nie przyjmuje przesyłek odsyłanych za pobraniem.
 • Złożona reklamacja powinna zawierać kserokopię dowodu zakupu oraz wypełniony formularz reklamacji.
 • Reklamowany towar powinien zostać przesłany w opakowaniu umożliwiającym bezpieczny transport do specjalistycznego serwisu. Dopuszczalne jest zastosowanie opakowania zastępczego, jednak musi ono gwarantować odpowiednią ochronę towaru podczas transportu, które uniemożliwi jego uszkodzenie.
 • Reklamowany towar powinien posiadać pełne, oryginalne wyposażenie.
 • Do reklamowanego towaru powinien zostać dołączony opis uszkodzeń wraz z podaną sytuacją kiedy (w jakiej sytuacji) dana usterka występuje; opis taki winien być jak najbardziej dokładny. Opisu tego można i należy również dokonać podczas składania reklamacji z wykorzystaniem odpowiedniej funkcjonalności witryny Sklepu Internetowego.
 • Brak wyraźnego, pisemnego zastrzeżenia przez Kupującego niebędącego Konsumentem, że korzysta on z uprawnień z tytułu rękojmi oznacza, że Kupujący korzysta z uprawnień z tytułu gwarancji udzielonej przez producenta lub dystrybutora (o ile taka gwarancja została udzielona).
 • Sprzedawca poinformuje kupującego, o uwzględnieniu, względnie odrzuceniu reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od momentu otrzymania przesyłki reklamacyjnej.
 • Zastosowanie się do wymogów zawartych w §VII ust. 2 i 3 oraz § IX ust. 2-11 powyżej nie jest warunkiem rozpatrzenia reklamacji, jednakże pozwoli na jej sprawniejsze rozpatrzenie.

VII. ZASADY OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

 • Podanie danych osobowych jest całkowicie dobrowolne, ale konieczne do złożenia i realizacji Zamówienia.
 • Kupujący ma prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Przysługuje mu także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 • Dane Kupującego będą przetwarzane przez okres związany z realizacją i obsługą Zamówienia, wypełnieniem obowiązku podatkowego, a także do czasu przedawnienia lub wygaśnięcia roszczeń.
 • Odbiorcami danych Kupującego mogą być podmioty realizujące na zlecenie Sprzedającego zamówienie i zajmujące się jego obsługą: firmy wysyłkowe, firmy księgowe, dostawcy towarów, serwisy montażowe rowerów, dostawcy rozwiązań informatycznych, firmy obsługujące płatności, banki, firmy windykacyjne, firmy świadczące usługi marketingowe, dostawcy usług magazynowych, dostawcy usług telekomunikacyjnych, firmy utylizujące dokumenty, uprawnione organy państwowe.
 • Szczegółowe informacje w zakresie danych osobowych i ochrony prywatności zostały zawarte w zakładce „Polityka prywatności” na stronie Sklepu.
 • Administrator może przetwarzać dane osobowe Kupujących celem:
  • Wykonania czynności co do których Kupujący wyraził zgodę (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Zgoda może być w każdym czasie cofnięta, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Zgoda stanowi w szczególności podstawę przetwarzania danych przez Administratora za pośrednictwem Sklepu.
  • Wykonania zawartych umów lub podjęcia działań celem zawarcia umowy na żądanie Klientów (w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. b RODO). Ma to miejsce zwłaszcza w przypadku dokonania zakupu lub skorzystania z innych usług oferowanych za pośrednictwem Sklepu. Wówczas dane Klientów będą przetwarzane do czasu realizacji zamówienia lub usługi oraz do czasu przedawnienia lub wygaśnięcia roszczeń.
  • Wykonania ciążących na Sprzedawcy obowiązków prawnych, w szczególności w zakresie prowadzenia właściwej dokumentacji księgowej (art. 6 ust. 1 lit. c RODO). Dotyczy to zwłaszcza osób z którymi Administrator dokonał czynności skutkujących powstaniem obowiązku podatkowego czyli Kupujących.
  • Promowania towarów lub usług własnych, prowadzenia korespondencji a także tworzenia zestawień, analiz i statystyk oraz dochodzenia roszczeń. Podstawą przetwarzania w takim wypadku jest prawnie uzasadniony interes Sprzedawcy (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

VIII. USŁUGI ŚWIADCZONE DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

 • Definicje
  • Usługi świadczone drogą elektroniczną – usługi świadczone bez jednoczesnej obecności stron (na odległość), poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie Użytkownika, to udostępnienie:
   • treści strony internetowej znajdującej się pod adresem www.cyberbike.pl
   • usługi „Konto klienta”
   • usługi „Formularz kontaktowy”
   • usługi „Dodawanie opinii o zakupionych produktach”
 • Usługi świadczone drogą elektroniczną
  • Konto klientaNa stronach serwisu www.cyberbike.pl  Użytkownik ma możliwość rejestracji Konta klienta. Rejestracja konta nie jest konieczna dla dokonania zakupów, ale umożliwia Użytkownikowi korzystanie z dodatkowych funkcjonalności ułatwiających dokonywanie zakupów. Na funkcjonalność Konta klienta składa się:
   • śledzenie stanu realizacji zamówienia
   • dostęp do historii zamówień Użytkownika
   • dostęp do faktur
   • możliwość zapisania się do newslettera
   • możliwość dodania / zmiany danych adresowych
   • możliwość zmiany ustawień konta

   W celu rejestracji Konta klienta Użytkownik zobowiązany jest podać aktywny adres e-mail. Użytkownik może podać również dane osobowe takie jak: imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu. Podanie tych danych osobowych nie jest obligatoryjne, jednak ułatwia i przyspiesza zakupy w sklepie internetowym.

   Użytkownik w każdym czasie może usunąć Konto klienta. W celu usunięcia Konta klienta należy wysłać wiadomość z adresu email do niego przypisanego na adres elektroniczny z żądaniem usunięcia konta. Po otrzymaniu wiadomości e-mail z żądaniem usunięcia Konta klienta, zostanie ono usunięte niezwłocznie, nie wcześniej jednak niż po realizacji aktywnych zamówień złożonych przez Użytkownika w Sklepie internetowym.
  • Formularz kontaktowyFormularz kontaktowy dostępny jest między innymi poprzez aktywację linku znajdującego się pod adresem www.cyberbike.pl/kontakt  Umożliwia on kontakt z Usługodawcą poprzez wybranie jednej z form: kontaktu zwrotnego za pomocą połączenia telefonicznego lub wiadomości e-mail. Do skorzystania z formularza kontaktowego konieczne jest podanie imienia, nazwiska i adresu e-mail.
 • Warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną
  • Udostępnienie strony www - umowa zostaje zawarta z chwilą wyświetlenia zawartości strony internetowej, a rozwiązana z chwilą zaprzestania jej wyświetlania przez Użytkownika.
  • Formularz kontaktowy - umowa zostaje zawarta w momencie wypełnienia wszystkich pól formularza i jego przesłaniu. Przeslanie formularza wymaga akceptacji niniejszego regulaminu. Umowa wygasa po zakończeniu kontaktu zwrotnego przez pracownika Usługodawcy.
  • Dodawanie opinii o zakupionych produktach - umowa zostaje zawarta z chwilą przesłania uzupełnionego formularza Usługodawcy. Do przesłania formularza wymaga akceptacji niniejszego regulaminu. Umowa wygasa z chwilą zamieszczenia przez Usługodawcę w ramach odpowiedniej podstrony internetowej www.cyberbike.pl opinii o zakupionym produkcie.
  • Konto klienta – umowa zostaje zawarta z chwilą założenia Konta klienta. Założenie Konta klienta wymaga akceptacji niniejszego regulaminu. Umowa rozwiązuje się z chwilą usunięcia Konta klienta na żądanie Użytkownika.
 • Zmiana części regulaminu dotyczącego świadczenia usług drogą elektroniczną.
  • Sklep Internetowy może zmienić niniejszy regulamin z ważnych przyczyn. Przez ważne przyczyny rozumie się okoliczności wynikające ze zmiany:
   • funkcjonalności sklepu internetowego,
   • obowiązujących przepisów prawa,
   • profilu działalności Usługodawcy,
   • świadczonych usług,
  • Zmiana regulaminu następuje poprzez wypowiedzenie jego dotychczasowych warunków za pomocą wiadomości e-mail skierowanej do zarejestrowanych Użytkowników na adres wskazany w trakcie rejestracji Konta klienta lub poprzez wyświetlenie informacji w postaci wyskakującego okienka tzw. Pop-upa. Wraz z oświadczeniem o wypowiedzeniu Sklep Internetowy przesyła lub udostępnia nową treść Regulaminu. Termin wypowiedzenia wynosi 14 dni.

IX. WARUNKI TECHNICZNE

 • W celu korzystania z usług świadczonych na podstawie niniejszego Regulaminu Użytkownik powinien posiadać:
  • Przeglądarkę internetową: Internet Explorer w wersji nie starszej niż 7.0 lub Mozilla FireFox w wersji nie starszej niż 3.0 lub Chrome (wszystkie wersje) lub Opera w wersji nie starszej niż 2.
  • Włączoną obsługę Java Script.
  • Aktywny adres e-mail.

X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 • Regulamin wchodzi w życie z dniem 20 luty 2020 r.
 • Regulamin oraz umowy sprzedaży podlegają prawu polskiemu.
 • Umowa sprzedaży jest zawierana w języku polskim.
 • Spory powstałe na gruncie Regulaminu lub umów sprzedaży rozstrzygał będzie właściwy sąd powszechny. Klient może również skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji (mediacja, sąd polubowny) i dochodzenia roszczeń. Niezależnie od powyższego Klient będący Konsumentem może zwrócić się o pomoc do miejskiego (powiatowego) rzecznika praw konsumentów. Wszelkie niezbędne informacje w tym zakresie można uzyskać na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem: www.uokik.gov.pl.
 • Regulamin niniejszy jest udostępniony kupującym nieodpłatnie za pośrednictwem witryny www.cyberbike.pl w formie, która umożliwia jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie.
 • Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. informujemy, iż pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

Zwrot i wymiana


krok 1

Kontakt i formularz zwrotu

Skontaktuj się z nami drogą mailową na goodbax7@gmail.com lub telefoniczną, przekaż nam numer zamówienia. W celu przyspieszenia realizacji zwrotu prosimy o uzupełnienie formularza zwrotu i dołączenie do przesyłki.OŚWIADCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY ZAWARTEJ NA ODLEGŁOŚĆ P

rosimy o dołączenie wypełnionego formularza do przesyłki zwrotnej Oświadczam, że zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.) odstępuję od umowy zawartej na odległość. ……………………………………………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………… Numer zamówienia lub faktury Telefon ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………… Imię i nazwisko E-mail ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… Adres zamieszkania Jeśli zapłaciłeś za zamówienie gotówką przy odbiorze i wypełnisz wskazane poniżej pole rachunku bankowego, zwrot należności nastąpi na konto wskazane w formularzu. Jeśli wykonałeś przedpłatę, należność zwracamy na kartę płatniczą lub konto, z którego dokonana była wpłata. Numer rachunku bankowego (26 cyfr) …….. ……..-…….. …….. …….. ……..-…….. …….. …….. ……..-…….. …….. …….. ……..-…….. …….. …….. ……..- …….. …….. …….. ……..- …….. …….. …….. …….. ………………………………………………………. ………………………………………………………. Nazwa banku Podpis Klienta Nazwa, model rozmiar produktu zwracanego Powód zgłoszenia Ilość Drogi Kliencie! W celu wymiany produktu na inny rozmiar, model zapraszamy do kontaktu telefonicznego 52 363 40 50 lub mailowego reklamacje@centrumrowerowe.pl Pouczenie o odstąpieniu od umowy sprzedaży (informacje dotyczące korzystania z prawa odstąpienia od umowy sprzedaży) Prawo odstąpienia od umowy Informujemy, ze mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia: 1) w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub 2) w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy lub w posiadanie ostatniej z rzeczy, jeżeli umowa dotyczyła przeniesienia własności wielu rzeczy dostarczanych osobno lub w posiadanie ostatniej partii lub części, jeżeli umowa dotyczyła przeniesienia własności rzeczy dostarczanych partiami lub w części. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować goodbax.com z siedzibą w Wrócikowo 6, 11-010 Barczewo, e-mail: goodbax7@gmail.com, tel. 793019586 o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną). Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy. Skutki odstąpienia od umowy W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej w przypadku, gdy umowa dotyczyła sprzedaży rzeczy. W przypadku, gdy umowa dotyczyła zakupu rzeczy proszę odesłać na adres goodbax ~wrócikowo 6, 11-010 Barczewo niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni. Będą Państwo zobowiązani ponieść bezpośrednie koszty zwrotu produktu. Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy. 

krok 2

Przekazanie produktu

Dostarcz nam produkt, który chcesz zwrócić. Przygotowaną paczkę z dopiskiem "Zwroty" prosimy wysłać na adres Wrócikowo 6, 11-010 Barczewo

krok 3

Korekta i potwierdzenie

Po otrzymaniu przez nas przesyłki wystawimy korektę faktury VAT. Zostanie ona przesłana wiadomością e-mail. Po zapoznaniu się z wiadomością prosimy o potwierdzenie otrzymania korekty.

krok 4

Zwrot pieniędzy

Oczekuj na zwrot środków. Otrzymasz je maksymalnie 14 dni od chwili złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy.Prosimy o nie przekazywanie przesyłek paczkomatem lub z opcją płatności "za pobraniem", takie przesyłki nie będą przez nas odbierane. Razem ze zwracanym towarem należy koniecznie wysłać:

 • oryginał dowodu jego zakupu (w przypadku zwrotu tylko części towarów z danego zamówienia odeślemy Państwu skorygowany rachunek, który będzie podstawą np. do roszczeń reklamacyjnych),
 • wydrukowany i wypełniony powyższy formularz zwrotu.
Jeśli to możliwe, prosimy także o przesłanie opakowania oraz kompletu metek dołączonych do produktu. Zwracany towar nie może przy tym nosić śladów eksploatacji i montażu, tzn. musi nadawać się do ponownej sprzedaży jako towar nowy.

Reklamacja

goodbax.com zapewnia błyskawiczne rozwiązanie każdej sprawy. Skonsultuj się z nami jeśli chcesz zareklamować wadliwy produkt.Jak przebiega proces reklamacji produktu?

 • Kontakt z nami - zgłoś nam reklamację gwarancyjną wysyłając wiadomość email na adres goodbax7@gmail.com lub telefonicznie dzwoniąc na 793019586
 • Wypełnij formularz - formularz reklamacji gwarancyjnej
 • Odbiór - umówimy kuriera, który odbierze od Ciebie reklamowany towar
 • Ekspertyza - specjalistyczny serwis przeprowadzi badanie towaru.
 • Decyzja - wydamy decyzję, o której poinformujemy Cię mailowo, na piśmie lub telefonicznie.

Wynik reklamacji

 • Decyzja pozytywna:
  • Wymiana - jeśli zdecydujesz się na wymianę produktu na nowy, dostarczymy Ci przesyłkę w ciągu 7 dni roboczych*.
  • Zwrot środków - jeśli zdecydujesz się na zwrot środków finansowych, otrzymasz je na kartę, z której dokonywana była płatność albo na rachunek bankowy, jeśli płatność dokonywana była przelewem tradycyjnym lub przy odbiorze towaru. Zwrot pieniędzy nastąpi po potwierdzeniu faktury korygującej, która zostanie wysłana na adres e-mail podany w zamówieniu.
 • Decyzja negatywna:
  • Zwrot produktu - jeżeli zdecydujesz się na zwrot produktu, reklamowany produkt zostanie odesłany na wskazany przez Ciebie adres.
  • Utylizacja - jeżeli zdecydujesz się na utylizację, produkt zostanie zniszczony z zachowaniem obowiązujących przepisów w zakresie ochrony środowiska.

Co zrobić, gdy przesyłka jest uszkodzona?

 • Dostawa kurierem:
  • Przed odebraniem przesyłki - sprawdź, czy karton opakowanie nie jest uszkodzone. Jeśli masz jakiekolwiek wątpliwości możesz odmówić przyjęcia przesyłki – w takiej sytuacji pilnie nas poinformuj o tym fakcie.
  • Po odebraniu przesyłki - jeśli po rozpakowaniu przesyłki stwierdzisz, że zamówiony towar jest uszkodzony, należy skontaktować się z firmą kurierską i umówić przyjazd kuriera celem spisania protokołu szkody. Spisanie protokołu szkody możliwe jest do 7 dni roboczych od odebrania przesyłki!
 • Dostawa do paczkomatu:
  • Po wyjęciu przesyłki z paczkomatu - jeśli masz zastrzeżenia co do stanu przesyłki lub jest ona uszkodzona, nie zamykaj skrytki, z której została wyjęta przesyłka i rozpocznij procedurę reklamacyjną - umieść z powrotem przesyłkę w skrytce i postępuj wg komunikatów wyświetlanych na ekranie paczkomatu.
  • W przypadku stwierdzenia uszkodzeń towaru niewidocznych w momencie odbioru przesyłki z paczkomatu należy zgłosić ten fakt w placówce InPost oraz spisać protokołu szkody w terminie do 7 dni roboczych od dnia odebrania przesyłki.

W przypadku wszelkich uszkodzeń towaru, prosimy o poinformowanie nas o takiej sytuacji - pamiętaj o bezzwłocznym spisaniu protokołu szkody.

Platforma ODR

Jako Konsument masz prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia swoich praw oraz roszczeń za pomocą specjalnej platformy ODR. Umożliwia ona bezstronne i niezależne rozstrzyganie sporów między Konsumentami a Przedsiębiorcami, które dotyczą zobowiązań powstałych przy zawieraniu umów internetowych. Platforma jest przeznaczona dla Konsumentów oraz Przedsiębiorców mających siedzibę w Unii Europejskiej.

Stosownie do treści art. 14 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r., konsumenci mogą skorzystać z pozasądowej drogi rozstrzygania sporów związanych umową sprzedaży lub świadczenia usług zawartą przy wykorzystaniu sieci Internet.

Skargi można składać pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr

Pomoc

Potrzebujesz pomocy? Skonsultuj się z nami. Odpowiemy na wszystkie pytania. Zadzwoń na 793019586 lub 601823100 bądź napisz na goodbax7@gmail.com


0
Utworzono za pomocą Mozello – to najłatwiejszy sposób tworzenia witryn internetowych.

 .